Wat is een arbocatalogus

Wat is een arbocatalogus

De eerste vraag die bij jullie als werknemer op zal komen is: wat is een arbocatalogus? En dan waarschijnlijk als tweede: en wat moet ik er mee als medewerker van een contactcenter?

Arbowet

In de Arbeidsomstandighedenwet (ook wel bekend als de Arbowet) staat dat “de werkgever zorgt voor de veiligheid en de gezondheid van zijn werknemers op het werk”. En ook dat de werkgever voor de invulling van deze zorg een beleid ontwikkelt en uitvoert gericht op het bereiken van goede arbeidsomstandigheden en met gebruik van de nieuwste technieken en mogelijkheden.

Beschermingsniveau

De overheid stelt voor deze zorg voor veiligheid en gezondheid van de werknemers zogenoemde  “doelvoorschriften” vast. Deze doelvoorschriften geven aan welk beschermingsniveau bedrijven moeten bieden aan werknemers, zodat zij veilig en gezond kunnen werken.

Deze doelvoorschriften staan zo concreet mogelijk beschreven in de Arbowet, en in de uitwerkingen van de wet, te weten het Arbobesluit en de Arboregeling.

Richtlijnen voor alle bedrijven

De overheid heeft in het verleden zelf invulling gegeven aan die doelvoorschriften door in aanvullende regelingen voor werkgevers nadere richtlijnen op te stellen die de werkgevers maar ook de werknemers moesten opvolgen. Deze richtlijnen golden dan voor alle bedrijven, maar niet iedereen was daar van goed op de hoogte. En de overheid wilde daar wat aan veranderen.

Eigen branche

Werkgevers en werknemers krijgen daarom sinds 2007 meer verantwoordelijkheid voor het arbobeleid. Het is dan ook de bedoeling dat werkgevers en werknemers zelf de algemene doelvoorschriften die in de Arbowet en het Arbobesluit staan, concreet uitwerken voor de eigen branche of het eigen bedrijf. In feite nemen zij het opstellen van beleidsregels van de overheid over.

Arbocatalogus per sector

Dus nu mogen per sector, zoals die van de contactcenters, de regels worden ingevuld met die afspraken die het beste passen bij die sector. Hierbij werken de werkgeversorganisaties samen met de vakbeweging om voor alle contactcenters goede en duidelijke afspraken te maken. Deze regels samen komen in een arbocatalogus te staan; en die is er nu ook voor de sector van de contactcenters.

Eigenlijk wordt er dus met de arbocatalogus een soort oplossingenboek gemaakt per sector. De arbocatalogus is dan een hulp bij het zoeken naar de best passende manieren en middelen om risico’s voor veiligheid en gezondheid van werknemers te vermijden en als ze er zijn te beperken.

Werknemer

Jij als werknemer in de contactcentersector kan de arbocatalogus via internet inzien en via de catalogus achterhalen of jouw werkplek in orde is en zo niet, welke oplossingen er zijn om dit te verbeteren. Als er oplossingen instaan die jouw problemen kunnen oplossen ga je daarover in gesprek met jouw werkgever.

RI&E

Ook de Ondernemingsraad (OR) of Personeelsvertegenwoordiging (PVT) en uiteraard ook de werkgevers hebben belang bij de arbocatalogus. Voor de OR of PVT is de arbocatalogus een instrument om te bekijken of de Risico-Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) en het plan van aanpak in hun bedrijf de ‘stand der techniek’ volgt. Ook zij kunnen in overleg treden met de werkgever om eventuele problemen aan te pakken.

Voorbeeld:

De overheid schrijft niet langer voor hoeveel toiletten een bedrijf moet hebben, maar eist dat een werkgever zorgt voor voldoende toiletten. Voor vrouwen en mannen!

Werkgever

En dan hebben we natuurlijk ook jouw werkgever die kan kiezen uit de erkende maatregelen uit de catalogus om bepaalde arbeidsrisico’s aan te pakken. Jouw werkgever hoeft bij bepaalde problemen of risico’s niet opnieuw het wiel uit te vinden en kan aansluiten bij wat in de markt als aanvaard wordt beschouwd.