Wat staat er in?

Wat staat er in?

In een arbocatalogus staan de verschillende manieren beschreven waarop werkgevers kunnen voldoen aan de doelvoorschriften die de overheid stelt. Het gaat dan bijvoorbeeld om praktische handleidingen en beschrijvingen van arbeidsmiddelen en werkmethoden.

Het wiel hoeft echter ook door onze sector niet opnieuw te worden uitgevonden. De meeste oplossingen zijn voor werkplekken, beeldschermwerk zijn wel bekend. Deze oplossingen zijn in feite gebundeld in de catalogus. Zo kunnen in een arbocatalogus worden opgenomen: “good practices” uit arboconvenanten, leidraden, brancherichtlijnen, andere catalogi, huidige beleidsregels, jurisprudentie, NEN-normen of normeringen uit  (wetenschappelijke) onderzoeken e.d.

In de hoofdstukken 1, 3, 5 en 7 vind je elke keer de officiële regels en normen die zijn vastgesteld en in de even hoofdstukken, dus de hoofdstukken 2, 4, 6 en 8 vind je de verdere uitwerking op onderwerpen. Ook hebben we de handleiding “Werkplekinstelling” opgenomen in de Arbocatalogus.

In onze arbocatalogus staan de volgende onderwerpen opgenomen:

Beeldschermwerk (hoofdstuk 1 & 2)

Als je de hele dag aan een beeldscherm werkt, en dat is redelijk gebruikelijk in een contactcenter, gelden daar specifieke regels voor. Die staan vermeld in hoofdstuk 1.

 • Zo mag je maar twee uur achter elkaar beeldschermwerk doen, daarna moet je 10 minuten pauze houden of iets anders gaan doen.
 • Ook voor je beeldschermwerkplek gelden ergonomische regels: de werkplek moet op jouw lichaam zijn afgestemd. Dit kan door een eigen werkplekpaspoort te maken. Jouw maten en werkhoogte en afstanden staan daar op vermeld.
 • Er zijn speciale regels voor oogklachten bij beeldschermwerk. Er is een mogelijkheid om oogonderzoek te laten doen bij klachten.

Zo zijn er in de Arbocatalogus speciale regels opgenomen voor:

 • Bewegen op het werk;
 • Hinderlijk geluid;
 • Pauzeren & software;
 • Taakroulatie en werkafwisseling;
 • Thuiswerkplekken;
 • En nog veel meer.

Als je meer wilt weten over Beeldschermwerk en de regels en aanbevelingen op dat gebied ga eens naar hoofdstuk 2! Er staan tips op voor medewerkers en voor leidinggevenden en ook de normen die van toepassing zijn. Handig om niet alleen naar je leidinggevende te gebruiken maar ook voor je zelf!

In dit hoofdstuk vind je de invulling van hoe je het beste kunt zitten tijdens het werken aan je beeldscherm. In hoofdstuk 6 worden de specifieke eisen voor een werkplek helmaal uitgewerkt. De onderstaande plaatjes komen terug in de Handleiding Werkplekinstelling, die ook is opgenomen in de Arbocatalogus.

Werkdruk (hoofdstuk 3 & 4)

Ook werkdruk is een onderwerp dat wij in de arbocatalogus hebben opgenomen; dit valt onder het onderwerp: psychosociale arbeidsbelasting (PSA), hoofdstuk 3. Daar valt ook onder:

 • Pesten;
 • Seksuele intimidatie;
 • Agressie en geweld en dus;
 • Werkdruk.

Ook hier hebben wij regels en richtlijnen voor, zoals onder andere:

 • Maak het onderwerp stress bespreekbaar in een open werkoverleg; hierdoor neemt de betrokkenheid van de medewerker en de kwaliteit van het werk toe.
 • Schep een sfeer waarin ook de privé-situatie van de medewerker op het werk bespreekbaar is.
 • Plan het werk ruim op tijd en maak een werkindeling die voor iedereen duidelijk en haalbaar is.

In hoofdstuk 4 hebben we onder het kopje: Wat kun je doen? informatie opgenomen over:

 • Functioneringsgesprekken;
 • Goed inwerken van medewerkers;
 • Piekbelasting bij onverwachte fluctuaties;
 • Regelmogelijkheden vergroten;
 • Effectiever en efficiënter vergaderen;
 • En hier ook nog meer onderwerpen.

Ook worden hier weer tips gegeven voor werknemers en leidinggevenden en wordt aangegeven wat het oplevert per onderwerp.

Voorbeeld:

Over psychosociale arbeidsbelasting (PSA) staat in het nieuwe Arbobesluit:

“Indien werknemers worden of kunnen worden blootgesteld aan psychosociale arbeidsbelasting, worden in het kader van de risico-inventarisatie en -evaluatie, ……. maatregelen vastgesteld en uitgevoerd om psychosociale arbeidsbelasting te voorkomen of indien dat niet mogelijk is te beperken.”

Hier staat dus geen concrete grenswaarde. Wel is het voor werkgevers verplicht op basis van het Arbobesluit te onderzoeken wat oorzaken/bronnen voor psychosociale arbeidsbelasting kunnen zijn.

En vervolgens moeten werkgevers passende maatregelen nemen, daarbij rekening houdend met de stand van der techniek

(“good practices”).

Een arbocatalogus kan dan bijvoorbeeld concrete handreikingen doen om aan deze procesnorm te voldoen.

Werkplek (hoofdstuk 5 & 6)

De werkplek is uiteraard van heel groot belang, zeker in een contactcenter. Je werkt nogal niet een lange tijd op en aan een werkplek. De werkgever is hierbij gehouden aan strenge Europese regels, maar ook van de werknemer mogen dingen verwacht worden. Bij de werkplek op het werk maar ook thuis gelden de zelfde regels. In dit hoofdstuk van de arbocatalogus worden die besproken.

De belangrijkste regels om te onthouden zijn:

 • Een medewerker moet een werkplek kunnen gebruiken die volledig is afgesteld op de eigen fysieke eisen en wensen van de medewerker.
 • Voor baliewerkplekken, zowel om aan te staan en te zitten, zijn specifieke eisen opgesteld
 • De werknemer heeft zijn eigen verantwoordelijkheid om op een veilige manier te werken en moet zich dan ook houden aan de gemaakte afspraken (werkplek paspoort).

In hoofdstuk 5 staan de regels opgenomen die in hoofdstuk 6 worden uitgewerkt. Zo worden de volgende werkplekonderdelen besproken:

 • Bureaustoel en kantoortafel
 • Balies en baliestoelen
 • Thuis- en telewerkplekken

Met de Handleiding Werkplekinstelling erbij kun je voor iedere medewerker de eigen juiste instellingen bepalen. Aanbevolen wordt ook aan werknemers om die eigen instellingen goed te bewaren en altijd toe te passen als je op een andere werkplek gaat werken. Deze instellingen kunnen op een eigen werkplekpaspoort worden ingevuld en bewaard worden als een creditcard.

NB: in de CAO Contactcenter is opgenomen dat de gestelde eisen gelden voor 80% van de werkplekken; 20% van de werkplekken kent slechts de eis van de afmeting van het beeldscherm. Deze regeling geldt in verband met de geldende werkplekbezetting!!

Met de werkplek komen we gelijk ook op het volgende en laatste hoofdstuk van de Arbocatalogus Contactcenter:

Geluid en Klimaat (hoofdstuk 7 & 8)

Hoofdstuk 7 van de Arbocatalogus geeft een beeld van de regels die gelden voor het geluidsniveau op de werkplek en hoe in de RI&E de risico’s kunnen beoordeelt en gemeten.

Ook de maatregelen ter voorkoming en beperking van de blootstelling aan teveel lawaai komt in dit hoofdstuk aan de orde! De uitwerking van deze regels staat in hoofdstuk 8, het voorlopig laatste hoofdstuk van de arbocatalogus.

Geluid

Bij overlast aan geluid denken wij bij werk aan omgevingslawaai en aan goed functionerende headsets. Maar je kunt ook denken aan het gebruik van je stem en aan de spreekduur aan één stuk door. Verder speelt ook het fysieke klimaat een rol bij geluid.

In dit hoofdstuk van de arbocatalogus worden de volgende punten beschreven:

 • Geluidsniveau op de werkplek: waar is het gemiddeld geluid harder dan 80 dBa;
 • Beperken van overdracht van geluid naar werkplekken;
 • Bieden van gehoorbescherming waar nodig: bijvoorbeeld geluidwerende headsets.

De stem

Medewerkers van Contactcenters zijn beroepssprekers, die op hun stem zijn aangewezen om hun werk te kunnen doen. In dat kader is het van belang om te weten hoe je met je stem kan omgaan, om die te beschermen. De “geschoolde”stem kan wel wat verzorging gebruiken en vraagt dus van de emdewerker ook om actie. In dit deel van de arbocatalogus vind je daar meer informatie over.

Klimaat

Het fysieke klimaat op het werk moet aangenaam zijn. Wat dat precies is en wat je hier onder kan verstaan staat in dit stuk. De temperatuur, warm of koud, de vochtigheid, zonwering en dergelijke vallen binnen dit onderwerp.

Voorbeeld:

De nieuwe Arbowet schrijft nog steeds voor welke normen gelden voor bedrijfshulpverlening, maar niet het aantal van de bedrijfshulpverleners wordt meer genoemd. Dit moet worden afgeleid uit de ingevulde risico-inventarisatie en -evaluatie, RI&E.

Werkgever en werknemer moeten nu gezamenlijk bepalen op welke manier aan de normen uit de Arbowet wordt voldaan.