KSF Trendmonitor sector- en benchmarkonderzoek in klantcontact

KSF Trendmonitor

Interesseformulier
Meer weten? Meedoen?

In het kort

De KSF Trendmonitor brengt de omvang, ontwikkelingen en trends in de klantcontactsector structureel in kaart. De KSF Trendmonitor is een ‘must have’ voor iedere organisatie die actief is in de klantcontactbranche of die in het wel en wee van de sector en het vak is geïnteresseerd.


De afgelopen weken is KSF een proef gestart met twaalf inhouse- en facilitaire klantcontactorganisaties uit diverse sectoren (o.a. energie, retail, telecommunicatie, travel, financiële dienstverlening en overheden). In deze testfase hebben we een voorproefje gekregen van wat er met de KSF Trendmonitor allemaal mogelijk is. 

KSF Trendmonitor Dashboard

Unieke en relevante benchmark voor klantcontactorganisaties

Inhouse en facilitaire klantcontactcenters krijgen met het uitgebreide, interactieve KSF Trendmonitor Dashboard diepgaande inzichten in de eigenklantcontactorganisatie. Met het dashboard leg je verbanden tussen verschillende prestatie-indicatoren en vergelijk je de eigen prestaties en inzichten met die van andere klantcontactorganisaties. Denk aan: contactaantallen per kanaal, omvang van het uitbestede klantcontact, afhandeltijden, wacht- en responstijden, openingstijden, klanttevredenheid, personeelsopbouw, vacatures, verzuim, systemen en meer. 

KSF Trendmonitor Rapportage

Venster op de klantcontactmarkt

Voor marktpartijen, zoals toeleveranciers in de sector, is er de verdiepende KSF Trendmonitor Rapportage. Deze geven inzicht hoe de klantcontactmarkt en verschillende marktsegmenten zich ontwikkelen en hoe ze over bepaalde thema’s en actualiteiten denken. In de verdiepende rapportages tref je bijvoorbeeld inzichten op het gebied van gebruikte kanalen, klantcontactaantallen, gebruikte systemen en personeel. 

Positionering van de sector en het vak

Met de gratis KSF Trendmonitor Factsheet geven we twee keer jaar een totaalbeeld over hoe klantcontact, klantcontactorganisaties en de klantcontactmarkt zich in Nederland in algemene zin ontwikkelt en hoe er over belangrijke thema’s en actualiteiten wordt gedacht. Zo duiden we het belang van de klantcontactsector en dragen we bij aan de sterke positionering en doorontwikkeling van de sector en het vak.

KCC

Inhouse & Facilitair (Deelnemers)

De KSF Trendmonitor is de toegang tot waardevolle inzichten en beleidsinformatie voor jouw klantcontactorganisatie.


  • Je krijgt een eigen, interactief en vertrouwelijk dashboard dat jouw organisatie inzicht geeft hoe het zich tot andere klantcontactorganisaties verhoudt op belangrijke thema’s en prestatie-indicatoren
  • Je levert twee keer jaar data aan over jouw klantcontactorganisatie en jullie klantcontact (investering zo’n 2 tot 6 uur per keer keer)
  • Zo’n 2 tot 3 keer jaar krijg je een korte vragenlijst over specifieke onderwerpen of actualiteiten
  • Aanleveren in een eigen, beveiligde digitale kluis
  • Anonimiteit gegarandeerd: (mutaties in) kengetallen, indices en ratio’s zijn nooit herleidbaar tot 1 organisatie
  • Meepraten over de doorontwikkeling van de KSF Trendmonitor via de Deelnemersraad

De deelname geldt voor minimaal 2 jaar en wordt vastgelegd in een deelnemersovereenkomst. 


Jaarlijkse bijdrage:

€650,- excl. btw (KSF-leden)

€4.950,- excl. btw (niet-leden)

Eenmalig entreegeld: €250,- excl. btw

Marktpartijen (Abonnees)

De KSF Trendmonitor is jouw venster op groei en nieuwe kansen op de klantcontactmarkt.


  • Toegang tot dashboardrapportages die op geconsolideerd niveau inzicht geven in marktontwikkelingen en trends op de verschillende deelmarkten binnen en segmenten van klantcontact (denk aan: kanalen, gebruikte systemen, vacatures, verzuim, etc.)
  • Meedoen aan 2 tot 3 korte peilingen per jaar over specifieke onderwerpen of actualiteiten 
  • Toegang tot extra inzichten uit die korte peilingen

De deelname geldt voor minimaal 2 jaar en wordt vastgelegd in een abonnementsovereenkomst.


Jaarlijkse bijdrage:

€1.725,- excl. btw (KSF-leden)

€5.450,- excl. btw (niet-leden)

Veelgestelde vragen voor deelnemers (Inhouse & Facilitair)

Welke organisaties kunnen zich aanmelden als deelnemer?

Inhouse en facilitaire klantcontactcenters kunnen zich aanmelden als deelnemer. Organisaties die geen inhouse of facilitair klantcontactcenter zijn, kunnen zich als abonnee aanmelden.

Moeten we lid zijn van KSF om mee te kunnen doen?

Nee, het KSF-lidmaatschap is niet verplicht. Niet-leden betalen een hogere deelnemersbijdrage dan leden. Deelname aan de KSF Trendmonitor combineren met een lidmaatschap van KSF is vaak voordeliger.

Wat krijgen we als we deelnemen in de KSF Trendmonitor?

Deelnemers krijgen toegang tot een eigen, interactief en vertrouwelijk dashboard. Hiermee kunnen deelnemers (de prestaties van) hun klantcontactorganisatie vergelijken met andere deelnemers. Dit levert waardevolle inzichten en beleidsinformatie voor de deelnemer op.

Waar moet ik na mijn aanmelding rekening mee houden?

Na aanmelding ontvangen organisaties een deelnemersovereenkomst. Afhankelijk van wie er binnen de organisatie mee moet kijken, kan het tekenen hiervan kan enige tijd kosten. Na het ondertekenen registreert de contactpersoon zich in het systeem en vult de basisprofielgegevens van de organisatie in.

Waarom sluit KSF een overeenkomst met deelnemers aan de KSF Trendmonitor?

Dit waarborgt duidelijkheid over data-aanlevering, verwerking, en vertrouwelijkheid. De overeenkomst is belangrijk voor de wederzijdse verwachtingen en het vertrouwen.

Dit waarborgt duidelijkheid over data-aanlevering, verwerking, en vertrouwelijkheid. De overeenkomst is belangrijk voor de wederzijdse verwachtingen en het vertrouwen.

De overeenkomst bevat de wederzijdse rechten en verplichtingen en legt onder meer afspraken vast over de vertrouwelijkheid, anonimiteit en bescherming van gegevens. Ook over de looptijd van de overeenkomst en de wijze waarop de overeenkomst eindigt worden afspraken gemaakt.

Wanneer treedt de overeenkomst in werking?

De overeenkomst gaat in werking zodra er voldoende deelnemers zijn om de KSF Trendmonitor verantwoord te publiceren. Dit wordt tijdig gecommuniceerd.

Wat is de looptijd van de overeenkomst?

De overeenkomst geldt minimaal twee jaar en kan daarna worden opgezegd met een opzegtermijn.

Waarom kan de overeenkomst pas na 2 jaar worden opgezegd?

Dit waarborgt de waarde van de KSF Trendmonitor, omdat prestaties beter worden vergeleken over een langere periode en versterkt de betrokkenheid van deelnemers.

Waarom vraagt KSF een vergoeding van deelnemers?

De bijdrage dekt kosten voor opzet, ontwikkeling, en instandhouding van de KSF Trendmonitor en verhoogt de betrokkenheid van deelnemers.

Hoe vaak leveren deelnemers data aan?

Data worden tweemaal per jaar uitgevraagd: één keer voor klantcontactgegevens en één keer voor personeelsinformatie.

Om welke gegevens vraagt de KSF Trendmonitor?

De gegevens betreffen enerzijds kenmerken van de organisatie, de organisatie van het klantcontact en de aard van het klantcontact en anderzijds objectieve bedrijfsinformatie zoals volumes, kanalen, bereikbaarheid, klanttevredenheid en personeelsinformatie.

Hoe leveren deelnemers data aan?

Data worden ingevuld op een datasheet en door de deelnemer geplaatst in een specifiek voor deze deelnemer aangemaakte beveiligde digitale kluis.

Wat gebeurt er met de aangeleverde gegevens?

Data worden omgezet in kengetallen en geconsolideerd tot benchmarkdata. Benchmarkdata worden nooit herleidbaar gemaakt tot individuele deelnemers.

Wie hebben toegang tot de gegevens?

Alleen de contactpersoon van deelnemer en bevoegde medewerkers van KSF en samenwerkingspartners hebben toegang tot individuele data voor zover dat nodig is om de KSF Trendmonitor te kunnen maken.

Hoe borgt KSF de anonimiteit en vertrouwelijkheid van mijn data?

KSF hanteert waarborgen zoals minimumdeelnemersaantallen en deelnemersaandeel in kengetallen. Data wordt alleen geconsolideerd gerapporteerd en is niet herleidbaar naar individuele deelnemers (met uitzondering van de eigen prestaties in de vertrouwelijke benchmark). Daarnaast wordt aangeleverd data zorgvuldig afgeschermd en versleuteld bewaard.

Hoeveel tijd kost het om data te verzamelen en aan te leveren?

De benodigde tijd varieert per organisatie, maar gemiddeld zal dit per data-uitvraag 2 tot 4 uur in beslag nemen.

De benodigde tijd varieert per organisatie, maar gemiddeld zal dit per data-uitvraag 2 tot 4 uur in beslag nemen.

De data worden tweemaal per jaar uitgevraagd; afwisselend voor klantcontact en personeel.

Hoe lang bewaart KSF de gegevens?

KSF bewaart individuele deelnemersdata gedurende een periode van 3 jaar. Dit doen we om validatie-, kwaliteits- en zorgvuldigheidscontroles te kunnen doen. De individuele data worden versleuteld opgeslagen en na 3 jaar verwijderd.

Kunnen we ons als inhouse- of facilitair klantcontactcenter ook aanmelden als abonnee van de KSF Trendmonitor?

Nee. Als deelnemende inhouse- en facilitaire klantcontactcenter heb je via het eigen, interactieve dashboard al toegang tot de volledige beschikbare dataset. Marktpartijen, zoals toeleveranciers, kunnen als abonnee toegang krijgen tot een deel van de inzichten.

Veelgestelde vragen voor abonnees (Marktpartijen)

Welke organisaties kunnen zich aanmelden als abonnee?

Alle organisaties die interesse hebben in de KSF Trendmonitor-data en die niet kwalificeren als inhouse of facilitair klantcontactcenter, kunnen zich als abonnee aanmelden. Inhouse en facilitaire klantcontactcenters kunnen alleen deelnemer worden.

Moeten we lid zijn van KSF om abonnee te worden?

Nee, KSF-lidmaatschap is niet vereist, maar niet-leden betalen een hoger abonnementsgeld. Doorgaans is het dan ook voordeliger om de KSF Trendmonitor met het lidmaatschap te combineren.

Wat krijgen we als we abonnee worden?

Abonnees krijgen toegang tot een interactieve verdiepende rapportage die inzicht biedt in de ontwikkeling van deelmarkten en segmenten binnen de klantcontactsector. Dit omvat gegevens over onder meer systemen, kanalen, aantallen en personele ontwikkelingen. Er vindt twee keer per jaar een update plaats. De ene keer met data over het klantcontact en de klantcontactorganisatie. De andere keer met data over personeel en arbeidsmarkt. Daarnaast ontvangt de abonnee ook verdiepende inzichten uit de korte peilingen die we rond relevante thema’s en actualiteiten houden.

Krijgen we inzicht in historische data van de KSF Trendmonitor als we ons later aanmelden?

Nee, abonnees krijgen alleen toegang tot de data die op het moment dat het abonnement ingaat beschikbaar zijn in de actuele rapportage.

Waar moeten we rekening mee houden na onze aanmelding?

Na aanmelding krijgen jullie een overeenkomst toegestuurd. Na ondertekening wordt de contactpersoon uitgenodigd zich te registreren.

Waarom sluit KSF een overeenkomst met abonnees?

Een overeenkomst waarborgt duidelijke afspraken over het gebruik van de KSF Trendmonitor Rapportage en legt de rechten en verplichtingen voor zowel KSF als de abonnee vast.

Wat staat er in de abonneesovereenkomst?

De overeenkomst beschrijft de wederzijdse rechten en verplichtingen en legt vast hoe en waarvoor de abonnee de KSF Trendmonitor Rapportage mag gebruiken. Daarnaast bevat de overeenkomst afspraken met betrekking tot het abonnementsgeld, het intellectuele eigendom en de looptijd en wijze van beëindigen van het abonnement.

Wanneer treedt de overeenkomst in werking?

De overeenkomst gaat in zodra er voldoende deelnemers zijn om verantwoord de KSF Trendmonitor samen te stellen en te publiceren. Zolang die er nog niet zijn schuift de ingangsdatum op. Abonnees worden uiteraard tijdig geïnformeerd over de startdatum.

Waarom kan de overeenkomst pas na 2 jaar voor het eerst worden opgezegd?

Dit onderzoek volgt trends over een langere periode. De minimale betrokkenheid van twee jaar garandeert een betere abonnee-ervaring en bevordert een stabiele ontwikkeling van de KSF Trendmonitor.

Waarom betaalt een abonnee een hogere bijdrage dan een deelnemer?

Deelnemers leveren essentiële gegevens voor de KSF Trendmonitor. Wij vinden het belangrijk om voor hen de drempel zo laag mogelijk te houden. Abonnees krijgen toegang tot belangrijke en waardevolle marktinformatie. Wij vinden het fair dat daarvoor een redelijke prijs wordt betaald en dat daarmee wordt bijgedragen aan de kosten van opzet, ontwikkeling en onderhoud van de KSF Trendmonitor.

Kunnen we als marktpartij ook deelnemer worden?

Nee, alleen inhouse en facilitaire klantcontactcenters kunnen deelnemer worden omdat zij over de benodigde data beschikken die moet worden aangeleverd voor de KSF Trendmonitor.